Vedtægter RBK

Her på siden finder du de gældende vedtægter for Randers Bykor

Vedtægter

Vedtægter for Randers Bykor samt Koncertstøtteforeningen for RBK18.09.2017

VEDTÆGTER FOR RANDERS BYKOR

Vedtægterne for RBK i printvenlig udgave

Gå til vedtægter for RBK Støtteforening nederst på siden.

18.09. 2017

§ 1: Randers Bykor har til formål at samle sanginteresserede i Randers og omegn til udøvelse af god korsang samt medvirke til højnelse af musiklivet. Koret er hjemmehørende i Randers Kommune

§ 2: Randers Bykor er åbent for alle interesserede. Optagelsen sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. De, der ønsker det, kan blive optaget i Randers Bykor ved betaling af kontingent, som fastsættes ved den årlige generalforsamling.
Randers Bykors dirigent fastlægger det musikalske niveau, som koret arbejder efter, og alle interesserede forventes at aflægge prøve for dirigenten inden deltagelse i undervisningen.

§ 3: Sangprøve afholdes én gang ugentlig, men antallet af korprøver kan om fornødent forud for koncerter eller lignende udvides efter behov.

§ 4: Bestyrelsen ansætter dirigent og assistent (-er) med ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen træffer bestemmelse om program for koret i samråd med dirigent og assistent (-er).

§ 5: Generalforsamlingen fastsætter deltagernes og medlemmernes indskud og kontingent, som forud skal indbetales til kassereren halvårligt. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen forslag til budget, herunder aflønning af assistenter m.v.

§ 6: Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7: Randers Bykors højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det og skal afholdes, når mindst 1/3 af korets medlemmer skriftligt og begrundet stiller krav herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer og ved offentlig annoncering med mindst 1 måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 1 uge efter varslingen, og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden skal udleveres til medlemmerne mindst 2 uger før generalforsamlingen

§ 8: Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

 1.  Valg af dirigent for generalforsamlingen
 2.  Formandens beretning
 3.  Kassererens beretning - herunder fremlæggelse af det reviderede
 4. regnskab til godkendelse
 5.  Fastsættelse af kontingent og indskud
 6.  Indkomne forslag
 7.  Valg af formand
 8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Bestyrelsen består foruden af formand af 4 medlemmer, hvoraf der hvert år afgår 2 efter tur). 1 medlem kan vælge at deltage udenfor foreningen
 9.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
 10.  Valg af 1 revisor
 11.  Valg af 1 revisorsuppleant
 12.  Randers Bykors koncertstøtteforening – beretning, regnskab og fastlæggelse af kontingent og bidrag.
 13.  Eventuelt

Samtlige valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal

 § 9: Bestyrelsen består foruden formanden af 4 medlemmer, hvoraf 2 hvert år afgår efter tur.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf 1 afgår hvert år efter tur.
Bestyrelsesmedlemmer + bestyrelsessuppleanter kan genvælges.
Der vælges hvert år 1 revisor + 1 revisorsuppleant.

Randers Bykors formand er bestyrelsens formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med næstformand, kasserer, sekretær og nodearkivar.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg eller overdrage enkelte deltagere særlige arbejdsopgaver. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Tegningsret: Formand + kasserer eller 3 bestyrelsesmedlemmer sammen.

§10: Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde, herunder navnlig anbringelse af korets midler udover en mindre disponibel kassebeholdning.

§11: Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 stemmers majoritet på en generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§12: Hvis der ikke er 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor 14 dage, hvor forslaget kan vedtages ved almindelig stemmeflertal

§13: Ved Randers Bykors opløsning skal det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers majoritet. Korets midler ved korets opløsning skal efter nærmere bestemmelse af den opløsende generalforsamling anvendes til højnelse af musiklivet i Randers.

§14: Eventuelt

Et eksemplar af disse vedtægter tilstilles alle efter anmodning.

Ændringerne forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 18. september 2017
På generalforsamlingen 28. april 2017 blev vedtægterne for Randers Bykors Koncertstøtteforening enstemmigt vedtaget. Randers Bykors Koncertstøtteforening er en forening under Randers Bykor med egen økonomi som del af Bykorets øvrige økonomi.

 

Vedtægter for Rannders Bykors Koncertstøtteforening:

Vedtægterne i printvenlig udgave

Vedtaget på Randers Bykors generalforsamling 28. april 2017

§1: Formål
At oparbejde kapital til at finansiere Randers Bykors koncerter.
At bidrage aktivt til at arrangere større koncerter.
At støtte Randers Bykors evne til at tiltrække kormedlemmer der til enhver tid  medvirker til korets musikalske kvaliteter og aldersmæssige sammensætning.
At bidrage til information om og udbredelse af kendskabet til Randers Bykor`s  aktiviteter i Randers og opland.

§2: Værdier
Randers Bykor sætter korets medlemmer i centrum og søger en balance mellem det musikalske og det sociale.
Vægter fællesskab mellem korets medlemmer.
Randers Bykor søger at skabe et kor, der bliver kendt i Randers og Øst-jylland for sine kvaliteter i udførelse og valg af musik med særlig vægt på klassisk musik og musicals.
Randers Bykor søger aktivt at gennemføre større koncerter i samarbejde med andre kor og orkestre.

§3: Organisation og bestyrelse
Randers Bykors Koncertstøtteforening er en afdeling af Randers Bykor med reference til Randers Bykors bestyrelse, men med eget regnskab, der varetages af Bykorets kasserer.
Koncertstøtteforeningens bestyrelse er identisk med Randers Bykors bestyrelse og foreningens anliggender behandles på Randers Bykors generalforsamling med et særskilt punkt på dagsordenen. Koncertstøtteforeningens regnskabsår følger regnskabsåret for Randers Bykor.
Bestyrelsesmøder afholdes enten særskilt efter behov eller ved Bykorets bestyrelsesmøder.

§4: Medlemmer
Randers Bykors medlemmer er automatisk medlemmer af Koncertstøtteforeningen. Ud over disse kan interesserede borgere melde sig ind i foreningen. Endelig er sponsorer, der yder et fast årligt beløb, medlem af foreningen.
Indmeldelse i Koncertstøtteforeningen sker ved henvendelse til en fra Randers Bykors bestyrelse. Udmeldelse kan kun ske op til 1. april inden generalforsamlingen.

§5: Startkapital, kontingent og sponsorbidrag
Koncertstøtteforeningens startkapital fremskaffes på følgende måde:
Bidrag fra Randers kommune                                            Kr. 50.000,00 pr. år i 3 år.
Indskud fra Randers Bykors kassebeholdning                kr. 50.000,00 i 2017
Engangsindskud fra korets medlemmer i 2018
kr. 500,00 pr medlem                                                          kr. 30.000,00
I alt                                                                                          kr.130.000,00                  

Kontingent og sponsorbidrag
Kontingent enkeltmedlemmer sept. 2017                      kr. 500,00 pr. år               
Sponsorer, der betaler et fast årligt bidrag til Koncertstøtteforeningen:
Bestyrelsen eller repræsentanter fra bestyrelsen aftaler specifikt med den enkelte sponsor bidrag og modgående ydelser knyttet til sponsoratet. Kontingent og sponsorbidrag bidrag fastlægges årligt af generalforsamlingen.

Økonomi i øvrigt
Entreindtægter fra publikum og bidrag fra koncertkøbere.

§ 6:Generalforsamling og opløsning af Koncertstøtteforeningen
Randers Bykors generalforsamling er Støtteforeningens højeste myndighed. Støtteforeningen følger herunder Bykorets vedtægter og regler og ordinær generalforsamling afholdes således hvert år inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af Koncerttøtteforeningens medlemmer skriftligt og begrundet stiller krav om det.

Koncertstøtteforeningen kan opløses ved 2/3 flertal i to på hinanden følgende generalforsamlinger. Koncertstøtteforeningens midler tilfalder i tilfælde af opløsning Randers Bykor.