Randers Bykor logo

Du er her: Home > Velkommen > Randers Bykor > Vedtægter RBK

dk gb

Vedtægter RBK

VEDTÆGTER FOR RANDERS BYKOR

04.04. 2005

§ 1

Randers Bykor har til formål at samle sanginteresserede i Randers og omegn til udøvelse af god korsang samt medvirke til højnelse af musiklivet. Koret er hjemmehørende i Randers Kommune

§ 2

 1. Som medlemmer kan optages kvinder og mænd. Optagelsen sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
 2. Randers Bykor er åben for alle interesserede. De der ønsker det kan blive optaget i Randers Bykors forening ved betaling af kontingent, som fastsættes ved den årlige generalforsamling.
 3. Randers Bykors dirigent fastlægger det musikalske niveau, som koret arbejder efter, og alle interesserede forventes at aflægge prøve for dirigenten inden deltagelse i undervisningen.

§ 3

Sangprøve afholdes én gang ugentlig, men antallet af korprøver kan om fornødent forud for koncerter eller lignende udvides efter behov.

§ 4

Bestyrelsen ansætter dirigent og assistent (-er) med ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen træffer bestemmelse om program for koret i samråd med dirigent og assistent (-er)..

§ 5

Generalforsamlingen fastsætter deltagernes og medlemmernes indskud og kontingent, som forud skal indbetales til kassereren halvårligt. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen forslag til budget, herunder aflønning af assistenter m.v.

§ 6

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7

Randers Bykors højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det og skal afholdes, når mindst 1/3 af korets medlemmer skriftligt og begrundet stiller krav herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer og ved offentlig annoncering med mindst 1 måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 1 uge efter varslingen, og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden skal udleveres til medlemmerne mindst 2 uger før generalforsamlingen

§ 8

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

1.  Valg af dirigent for generalforsamlingen

2.  Formandens beretning

3.  Kassererens beretning - herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.  Fastsættelse af kontingent og indskud

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af formand

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Bestyrelsen består foruden  af formand af 4 medlemmer, hvoraf der hvert år afgår 2 efter tur). 1 medlem kan vælge at deltage udenfor foreningen

8.  Valg af 1 bestyrelsesuppleant for 2 år

9.  Valg af 1 revisor

10.  Valg af 1 revisorsuppleant

11.  Eventuelt

Samtlige valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal

§ 9

 1. Bestyrelsen består foruden formanden af 4 medlemmer, hvoraf 2 hvert år afgår efter tur.

  Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf 1 afgår hvert år efter tur.

  Bestyrelsesmedlemmer + bestyrelsessuppleanter kan genvælges.

  Der vælges hvert år 1 revisor + 1 revisorsuppleant.
 2. Randers Bykors formand er bestyrelsens formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med næstformand, kasserer, sekretær og nodearkivar.

  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg eller overdrage enkelte deltagere særlige arbejdsopgaver. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Tegningsret: Formand + kasserer eller 3 bestyrelsesmedlemmer sammen.

§10

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde, herunder navnlig anbringelse af korets midler udover en mindre disponibel kassebeholdning.

§11

Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 stemmers majoritet på en generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§12

Hvis der ikke er 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor 14 dage, hvor forslaget kan ved tages ved almindelig stemmeflertal

§13

Ved Randers Bykors opløsning skal det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers majoritet. Korets midler ved korets opløsning skal efter nærmere bestemmelse af den opløsende generalforsamling anvendes til højnelse af musiklivet i Randers.

§14

Et eksemplar af disse vedtægter tilstilles alle efter anmodning.

Ændringerne forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 4. april 2005